PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA TANDEM

Wymagania stawiane kandydatom do uzyskania uprawnienia TANDEM wpisywanego do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ):

 • Kandydat musi posiadać świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z ważnym uprawnieniem klasy D;
 • ukończyć 21 rok życia;
 • orzeczenie lotniczo-lekarskie, jeżeli jest ono wymagane;
 • ubezpieczenie OC dla osób eksploatujących statki powietrzne (wg zał. 7 rozporządzenia wyłączającego);
 • co najmniej 1000 skoków w łącznym czasie swobodnego spadania nie krótszym niż 8 godzin.

Szkolenie teoretyczne do uzyskania uprawnienia TANDEM obejmuje tematykę z następujących przedmiotów:

 • technika skoku w tandemie;
 • obsługa kompletu spadochronowego;
 • elementy psychologii;

1. Technika skoku w zespole: pilot-pasażer – 9 godz.

 • przygotowanie pasażera
 • kontrola wyposażenia
 • przygotowanie uprzęży pasażera
 • włączanie automatu przed skokiem,
 • przypięcie pasażera,
 • sytuacje niebezpieczne w czasie wznoszenia samolotu,
 • nauka wyskoku z samolotu i rozwinięcie spadochronu hamującego,
 • kontrola reakcji pasażera,
 • orientacja w czasie hamowanego spadania,
 • uwolnienie systemu hamującego i otwarcie spadochronu głównego,
 • reakcja na niezwykłe sytuacje,
 • czynności po otwarciu spadochronu,
 • czynności przed i po lądowaniu,
 • opis systemu sterowania,
 • wypadki tandemowe

2. Obsługa kompletu spadochronowego – 9 godz.

 • układanie spadochronu głównego
 • włączanie i użytkowanie automatu zabezpieczającego
 • przygotowanie spadochronu tandem do skoku,

3. Elementy psychologii

 • procesy psychiczne zachodzące u pasażera i ich podłoże anatomiczne – fizjologiczne;
 • budowa anatomiczna układu nerwowego i mózgu, działania narządu zmysłów;
 • procesy poznawcze: wrażenia, spostrzeżenia, uwagi, wyobraźni, uczucie, myślenie i mowa, pamięć, psychomotoryka emocjonalna;
 • wyższe czynności nerwowe: odruchy bezwarunkowe i warunkowe;

Egzamin teoretyczny.
Kandydat ubiegający się o uprawnienie TANDEM musi wykazać się przed egzaminatorem, że posiada wiedzę teoretyczną niezbędną dla uprawnienia TANDEM

Szkolenie praktyczne do uzyskania uprawnienia TANDEM może być rozpoczęte po ukończeniu szkolenia teoretycznego.

Skok nr 1 (zapoznawczy bez pasażera) – wys. min. 3000 m – do opanowania

 • stabilny wyskok,
 • utrzymanie stabilnej płaskiej pozycji i bezpieczne rozwinięcie spadochronu hamującego do 6 sekundy.
 • kolejno zlokalizowanie wszystkich uchwytów awaryjnych i uchwyty systemu hamującego.
 • wyzwolenie systemu hamującego na bezpiecznej wysokości, dla używanego systemu.
 • kontrola wysokości na wysokościomierzu podczas spadania.
 • lądowanie w odległości do 50 metrów od wyznaczonego celu, z uwagą na bezpieczeństwo.

Skok nr 2 skok zapoznawczy z instruktorem (kandydat  jako pasażer) – wys. min. 3000 m – do opanowania

 • stabilny wyskok ze skoczkiem jako pasażerem w przeciwnym kierunku do lotu samolotu,
 • 2 sekundy przed rozwinięciem spadochronu hamującego utrzymać stabilną płaską sylwetkę,
 • rozwinąć spadochron hamujący do 6 sekundy,
 • wykonać obrót o 360° w prawo i 360° w lewo w płaskiej pozycji,
 • dwukrotnie namacać uchwyty systemu hamującego i po jednym razie uchwyty awaryjne,
 • wyzwolenie systemu hamującego na bezpiecznej wysokości, dla używanego systemu,
 • kontrola wysokości na wysokościomierzu podczas hamowanego spadania,
 • przygotowanie pasażera do lądowania,
 • lądowanie w odległości do 50 metrów od wyznaczonego celu, z uwagą na bezpieczeństwo.

Skok nr 3 stabilny wyskok  (instruktor  jako pasażer) – wys. min. 3500 m – do opanowania

 • wyskok w kierunku lotu,
 • 2 sekundy przed rozwinięciem spadochronu hamującego utrzymać stabilną płaską pozycję.
 • rozwinąć spadochron hamujący do 6 sekundy
 • obrót o 360° w prawo, jeden raz namacać wszystkie uchwyty,
 • obrót o 360° w lewo i namacać uchwyty systemu hamującego z uwagą na wysokość.
 • wyzwolenie systemu hamującego na bezpiecznej wysokości dla używanego systemu, kontrola wysokości
 • przygotowanie pasażera do lądowania, lądowanie w odległości do 50 metrów od wyznaczonego celu, z uwagą na bezpieczeństwo.

Skok nr 4 niestabilny wyskok saltem (instruktor  jako pasażer) – wys. min. 3500 m) – do opanowania

 • wyskok z saltem w przód prostopadle do kierunku lotu.
 • ustabilizowanie wolnego spadania do stabilnej płaskiej pozycji i rozwinięcie spadochronu hamującego w stabilnej płaskiej pozycji do 8 sekundy, z uwagą na bezpieczeństwo
 • kontrola wolnego i hamowanego spadania przy niepoprawnym zachowaniu pasażera.
 • wyzwolenie systemu hamującego na bezpiecznej wysokości dla używanego systemu, kontrola wysokości;
 • przygotowanie pasażera do lądowania, lądowanie w odległości do 50 metrów od wyznaczonego celu, z uwagą na bezpieczeństwo

Skok nr 5 opóźnione uwolnienie spadochronu hamującego, (instruktor  jako pasażer) – wys. min. 3500 m – do opanowania

 • stabilny wyskok w przeciwnym kierunku do lotu,
 • stabilizacja wolnego spadania do płaskiej pozycji, namacanie uchwytu spadochronu zapasowego,
 • dwa obroty o 360°,
 • 1000 m wolnego spadania bez spadochronu hamującego
 • bezpieczne rozwinięcie spadochronu hamującego w stabilnej płaskiej pozycji minimum 10 sekund przed uwolnieniem systemu hamującego
 • kontrola uchwytów systemu hamującego
 • wyzwolenie systemu hamującego na bezpiecznej wysokości dla używanego systemu, kontrola wysokości podczas spadania hamowanego
 • przygotowanie pasażera do lądowania,
 • lądowanie w odległości do 50 metrów od wyznaczonego celu, z uwagą na bezpieczeństwo

Skok nr 6 niestabilny wyskok (instruktor  jako pasażer) – wys. min. 3500 m – do opanowania

 • niestabilny wyskok,
 • stabilizacja wolnego spadania do stabilnej płaskiej pozycji,
 • rozwinięcie spadochronu hamującego w stabilnej płaskiej pozycji do 8 sekundy z uwagą na bezpieczeństwo;
 • kontrola wolnego i hamowanego spadania przy niepoprawnym zachowaniu pasażera;
 • lokalizacja uchwytów systemu hamującego;
 • wyzwolenie systemu hamującego na bezpiecznej wysokości dla używanego systemu,
 • kontrola wysokości podczas spadania hamowanego;
 • przygotowanie pasażera do lądowania, lądowanie w odległości do 50 metrów od wyznaczonego celu, z uwagą na bezpieczeństwo.

Skok nr 7 stabilny wyskok (instruktor  jako pasażer) – wys. min. 3500 m – do opanowania

 • stabilny wyskok,
 • utrzymanie stabilnej płaskiej pozycji i bezpieczne rozwinięcie spadochronu hamującego do 6 sekundy;
 • dwa obroty o 360° w płaskiej pozycji;
 • kolejne zlokalizowanie wszystkich uchwytów awaryjnych i uchwyty wyzwalające system hamujący z uwagą na wysokość;
 • wyzwolenie systemu hamującego na bezpiecznej wysokości dla używanego systemu;
 • kontrola wysokości podczas spadania hamowanego;
 • przygotowanie pasażera do lądowania, lądowanie w odległości do 30 metrów od wyznaczonego celu, z uwagą na bezpieczeństwo.

Skok nr 8 stabilny wyskok w przeciwnym kierunku do lotu (instruktor  jako pasażer) – wys. min. 3000 m – do opanowania

 • wyskok w przeciwnym kierunku do lotu,
 • rozwinięcie spadochronu hamującego do 6 sekundy;
 • 2 sekundy przed rozwinięciem spadochronu hamującego utrzymać stabilną płaską pozycję;
 • opanować nie współpracującego pasażera,  prawidłowo zareagować na wynikłą sytuację;
 • wyzwolenie systemu hamującego w stabilnej pozycji i bezpiecznej wysokości dla używanego system;.
 • kontrola wysokości na wysokościomierzu analogowym;
 • podczas spadania hamowanego jednokrotnie zlokalizować wszystkie uchwyty;
 • przygotowanie pasażera do lądowania, lądowanie w odległości do 30 metrów od wyznaczonego celu, z uwagą na bezpieczeństwo

Skok nr 9  podsumowujący skok (instruktor  jako pasażer) – wys. min. 3000 m – do opanowania

 • wyskok w kierunku lotu,
 • stabilizacja wolnego spadania do płaskiej pozycji,
 • bezpieczne rozwinięcie spadochronu hamującego  do 6 sekundy;
 • kontrola nad skokiem bez obrotów, w czasie wolnego i hamowanego spadania;
 • wyzwolenie systemu hamującego w stabilnej pozycji i bezpiecznej wysokości dla używanego systemu;
 • kontrola wysokości na wysokościomierzu analogowym;
 • podczas spadania hamowanego lokalizacja wszystkich uchwytów;
 • przygotowanie pasażera do lądowania, lądowanie w odległości do 30 metrów od wyznaczonego celu, z uwagą na bezpieczeństwo.

Wytyczne do szkolenia:

 • Ilość skoków zależy od sposobu wykonania ich przez kandydata;
 • przy drobnych błędach można wykonać dwa skoki dodatkowe;
 • przy powtarzaniu błędów lub niepoprawnych decyzji należy przerwać szkolenie;
 • przy dużych błędach zagrażających życiu kandydata i skoczka jako pasażera, obowiązkiem szkolącego jest zakończyć szkolenie;
 • szkolący ma prawo zmienić plan i porządek skoków.

Przykłady błędów eliminujących kandydata z dalszego szkolenia:

 • opuszczenie samolotu z nie zapiętym jednym z czterech karabinków uprzęży pasażera,
 • powtarzane niestabilne wyskoki,
 • rozwinięcie spadochronu hamującego w nie stabilnej pozycji,
 • pociągnięcie za niewłaściwy uchwyt,
 • wyzwolenie systemu hamującego poniżej wysokości 1500 m,
 • nie wyzwolenie systemu hamującego,
 • nie rozwinięcie spadochronu hamującego i nie otwarcie spadochronu zapasowego,
 • błędne decyzje w sytuacjach awaryjnych,
 • nieopanowanie manewru lądowania, lądowanie zagrażające bezpieczeństwu pasażera i osób trzecich.

Po ukończeniu szkolenia teoretycznego, praktycznego oraz zdaniu egzaminu wewnętrznego,  kandydat do uzyskania uprawnienia  TANDEM, otrzymuje stosowne zaświadczenie.
Egzamin praktyczny.
Kandydat ubiegający się uprawnienie TANDEM musi wykazać się przed egzaminatorem praktycznym podczas egzaminu praktycznego, że posiada umiejętności niezbędne do wykonywania skoków z pasażerem
Wydanie uprawnienia.
Warunkiem wydania uprawnienia TANDEM jest posiadanie świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z ważnym uprawnieniem klasy wyszkolenia D, odbycie i zaliczenie szkolenia teoretycznego i praktycznego, zdanie przed egzaminatorem praktycznym egzaminu państwowego w zakresie wymaganym dla uprawnienia TANDEM.