PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PJ(D)

Zakres szkolenia
Program szkolenia spadochronowego do uzyskania Świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy D obejmuje szkolenie:
– organizacji skoków spadochronowych;
– współpracy z innymi użytkownikami lotniska;
– zasad użytkownika przestrzeni powietrznej, w zakresie wykonywania skoków spadochronowych.
Zakres wiedzy teoretycznej do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy D
prawo lotnicze;
– procedury operacyjne.
Posiadacz Świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy D:
upoważniony jest do wykonywania wszystkich czynności, do których uprawnia PJ z klasą wyszkolenia C oraz:
– do samodzielnego organizowania skoków.
Wymagania stawiane kandydatom do Szkolenia do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy D.
świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniami podstawowymi klasy C;
– orzeczenie lotniczo-lekarski, jeżeli jest ono wymagane;
– ubezpieczenie OC dla osób eksploatujących statki powietrzne (wg zał. 7 rozporządzenia wyłączającego);
Kandydat przystępujący do Szkolenia teoretycznego i praktycznego do uzyskania uprawnienia podstawowego klasy D musi spełnić poniższe wymogi:
musi posiadać świadectwo kwalifikacji PJ z uprawnieniem podstawowym klasy C;
– co najmniej 500 skoków w łącznym czasie swobodnego spadania nie krótszym niż 3  godziny.
Szkolenie praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego klasy wyszkolenia D musi zagwarantować kandydatowi nabycie umiejętności praktycznych w zakresie:
– organizacji skoków spadochronowych;
– współpracy z innymi użytkownikami lotniska;
– zasad użytkownika przestrzeni powietrznej, w zakresie wykonywania skoków
Po ukończeniu szkolenia teoretycznego, praktycznego oraz zdaniu egzaminu,  kandydat do uzyskania świadectwa PJ, z uprawnieniem podstawowym klasy D, otrzymuje stosowne zaświadczenie.

Program szkolenia teoretycznego

Prawo lotnicze – czas 2 h
znajomość wybranych zagadnień z Prawa lotniczego;
– rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji;
– przepisy wykonywania skoków spadochronowych;
– przepisy dotyczące kierowania ruchem lotniczym;
– procedury zgłaszania zdarzeń lotniczych;
– ubezpieczenie OC osób eksploatujących statki powietrzne;
Procedury operacyjne  – czas 2 h
osoby funkcyjne;
– zabezpieczenie skoków;
– dokumenty operacyjne podczas skoków;
– wykonywanie lotów podczas skoków;
– wykonywanie skoków spadochronowych;
– odpowiedzialność organizatora.
Szkolenie praktyczne dotyczące poniższych tematów, prowadzonych przez instruktora, do momentu uzyskania pełnej biegłości w zakresie organizacji skoków spadochronowych.
Instruktor szkolący decyduje o ilości przeprowadzonych zajęć praktycznych.
Wszystkie zajęcia powinny zostać zapisane i podpisane przez instruktora w Karcie indywidualnego szkolenia praktycznego

Program szkolenia praktycznego

ZADANIE V – Organizacja skoków spadochronowych
Ćwiczenie 1znajomość rozporządzenia MT, B i GM w sprawie wyłączenia  zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze oraz załącznik 4
Ćwiczenie 2 – przestrzeganie zasad organizacji skoków z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Organizatora Skoków

ZADANIE VI – Współpraca z innymi użytkownikami lotniska
Ćwiczenie 1 –  znajomość Instrukcji Operacyjnej Lotniska/Lądowiska na którym wykonywane są skoki spadochronowe;
Ćwiczenie 2 – znajomość procedur związaną z przestrzeganiem łączności radiowej na danym lotnisku;
Ćwiczenie 3 – przestrzeganie procedur przy ruchu statków powietrznych kołujących podczas lądowania skoczków;

ZADANIE VII – Zasady użytkowania przestrzeni powietrznej w zakresie wykonywania skoków spadochronowych
Ćwiczenie 1 – znajomość  procedur związanych z zamawianiem i uzyskiwaniem zgody na skoki spadochronowe w przestrzeniach powietrznych wymagających zgłoszeń i zgód odpowiednich służb lotniczych;