PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PJ(C)

Zakres szkolenia
Program szkolenia spadochronowego do uzyskania Świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy C obejmuje szkolenie  i nauczanie:
– do wykonywania skoków na pokazach;
– do pełnienia funkcji wyrzucającego z pokładu statku powietrznego, pod warunkiem ukończenia 18 roku życia.
Zakres wiedzy teoretycznej do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy C
zasady wykonywania skoków w terenie ograniczonym;
– obowiązki skoczka nadzorującego uczniów-skoczków na pokładzie statku     powietrznego:
– ogólne informacje dotyczące wykonywania lotów w ruchu kontrolowanym i niekontrolowanym;
– znaki i sygnały stosowane podczas skoków:
– meteorologia.
Posiadacz Świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy C:
upoważniony jest do wykonywania wszystkich czynności, do których uprawnia PJ z klasą wyszkolenia B oraz:
– do wykonywania skoków na pokazach;
– do pełnienia funkcji wyrzucającego z pokładu statku powietrznego, pod warunkiem ukończenia 18 roku życia.
Wymagania stawiane kandydatom do Szkolenia do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy C.
świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniami podstawowymi klasy B;
– orzeczenie lotniczo-lekarskie, jeżeli jest ono wymagane;
– ubezpieczenie OC dla osób eksploatujących statki powietrzne (wg zał. 7 rozporządzenia wyłączającego);
Kandydat przystępujący do Szkolenia teoretycznego i praktycznego do uzyskania uprawnienia podstawowego klasy C musi spełnić poniższe wymogi:
musi posiadać świadectwo kwalifikacji PJ z uprawnieniem podstawowym klasy B;
– co najmniej 200 skoków w łącznym czasie swobodnego spadania nie krótszym niż 1 godzina.
Szkolenie praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego klasy C musi zagwarantować kandydatowi nabycie umiejętności praktycznych w zakresie:
– wykonywania skoków w terenie ograniczonym;
– wykonywania czynności skoczka wyrzucającego uczniów-skoczków;
– współpracy z załogami statków powietrznych wywożących skoczków.
Po ukończeniu Szkolenia teoretycznego, praktycznego oraz zdaniu egzaminu, kandydat do uzyskania świadectwa PJ, z uprawnieniem podstawowym klasy C, otrzymuje stosowne zaświadczenie.
Program szkolenia teoretycznego
Zasady wykonywania skoków w terenie ograniczonym – czas 1h
– dobór odpowiedniego spadochronu do wykonywania skoków w teren przygodny;
– odpowiedni dobór terenu do skoków w ograniczonym terenie;
– bezpieczeństwo podczas wykonywania ostatnich manewrów do lądowania nad przeszkodami typu: drzewa, budynki oraz inne wysokie konstrukcje;
Obowiązki skoczka nadzorującego uczniów-skoczków na pokładzie statku powietrznego – czas 1 h
teoria skoku: obliczanie punktu zrzutu teoretycznie i praktycznie;
– współpraca z załogą statku powietrznego –  sygnały przekazywane załodze;
– sygnały i komendy do skoku;
– zasady zrzutu sondy (jeśli występuje);
– zajmowanie miejsca na pokładzie statku powietrznego;
– podczepianie lin desantowych, kontrola automatów AAD oraz wyposażenia skoczka;
– kontrola sposobu oddzielenia od statku powietrznego oraz omówienie przebiegu wyskoku ze statku powietrznego;
– czynności w przypadku sytuacji niebezpiecznych na pokładzie statku powietrznego: otwarcie pokrowca spadochrony głównego, spadochronu zapasowego, odmowa wykonania skoku oraz inne nieprzewidziane sytuacje;
– odpowiedzialność za ucznia-skoczka;
Ogólne informacje dotyczące wykonywania lotów w ruchu kontrolowanym i niekontrolowanym – czas 30′
rejon lotniska kontrolowanego i niekontrolowanego;
– procedury zgłaszania zdarzeń lotniczych.
– przepisy dotyczące kierowania ruchem lotniczym;
Znaki i sygnały stosowane podczas skoków – czas 30′
zapewnienie wyłożenia odpowiednich znaków na lotnisku podczas wykonywania skoków spadochronowych;
– omówienie poszczególnych znaków zastosowanych podczas wykonywania skoków
Meteorologia – czas 1 h
podstawowa wiedza o atmosferze;
– czynniki meteorologiczne i zjawiska atmosferyczne;
– pionowy rozkład ciśnienia atmosferycznego;
– prądy pionowe i wiatr;
– organizacja lotniczej osłony meteorologicznej;
– informacje meteorologiczne na potrzeby skoków spadochronowych;
– komunikat meteorologiczny i jego interpretacja;
Program szkolenia praktycznego
ZADANIE III – Wykonywanie skoków w terenie ograniczonym (przygodnym)

Ćwiczenie 1 – skoki w ograniczonym terenie na lotnisku, które powinny zakończyć się lądowaniem w terenie 10m x 10m;
liczba skoków – wg potrzeb
wysokość – ustala instruktor
opóźnienie – w zależności od wysokości;
zapis skoku – III-1/teren – 1

Ćwiczenie 2 – skoki doskonalące, po opanowaniu umiejętności lądowania w ograniczonym terenie, powinny obejmować skoki poza terenem lotniska i skoczek powinien bezpiecznie wylądować w ograniczonym terenie obejmującym obszar min. 30m x 30m;
(zaleca się zorganizowanie skoków w terenie gdzie znajdują się przeszkody terenowe typu: budynki, drzewa oraz wysokie konstrukcje – stadiony sportowe itp.)
UWAGA!  zwrócić szczególny nacisk na dobór miejsca lądowania skoczków podczas wykonywania skoków w terenie ograniczonym.
liczba skoków – wg potrzeb
wysokość i miejsce – ustala instruktor
opóźnienie – w zależności od wysokości;
zapis skoku – III-2/teren – 2

ZADANIE IV – Szkolenie do uprawnienia wyrzucającego skoczków z samolotów wielomiejscowych

Ćwiczenie 1 –  czynności skoczka wyrzucającego uczniów-skoczków:
pokaz zrzutu skoczków: (ćwiczeniewykonuje instruktor lub skoczek z uprawnieniami klasy C lub D, demonstrując wszystkie czynności skoczka wyrzucającego);
liczba skoków – wg potrzeb
wysokość – ustala instruktor
opóźnienie – w zależności od wysokości;
zapis skoku – IV-1/wyrzut – 1

Ćwiczenie 2 – nauka zrzutów skoczków:
skoczek dokonuje zrzutów pod bezpośrednim nadzorem instruktora lub skoczka z uprawnieniami klasy C lub D znajdującego się na pokładzie statku powietrznego, wykonując wszystkie czynności skoczka wyrzucającego;
liczba skoków – wg potrzeb
wysokość – ustala instruktor
opóźnienie – w zależności od wysokości;
zapis skoku – IV-2/wyrzut – 2

Ćwiczenie 3 – nauka zrzutów uczniów- skoczków:
skoczek dokonuje zrzutów pod bezpośrednim nadzorem instruktora znajdującego się na pokładzie statku powietrznego, wykonując wszystkie czynności skoczka wyrzucającego;
liczba skoków – wg potrzeb
wysokość – ustala instruktor
opóźnienie – w zależności od wysokości;
zapis skoku – IV-3/wyrzut – 3

Ćwiczenie 4 – zrzuty egzaminacyjne:
ćwiczenie obejmuje zrzuty z różnych wysokości, z samoczynnym i opóźnionym otwarciem spadochronu, wszyscy skoczkowie powinni  wylądować w wyznaczonym miejscu, a uczniowie na części użytkowej lotniska;
liczba skoków – wg potrzeb
wysokość – ustala instruktor
opóźnienie – w zależności od wysokości;
zapis skoku – IV-4/wyrzut – 4

Podczas realizacjizadania IV należy równolegle wprowadzać i nauczyć skoczka zasad współpracy z załogami statków powietrznych wywożących skoczków, zawierające następujące czynności:

  • omówienie z załogą statku powietrznego zasad wyrzutu skoczków,
  • kierunku najścia statku  powietrznego do zrzutu skoczków;
  • omówienie przestrzeganie parametrów prędkości oraz parametrów lotu poziomego przy  oddzielaniu się skoczków;
  • sygnały przekazywane załodze;