ZAWIADOMIENIE

Mając na uwadze informacje od członków Aeroklubu o nie otrzymaniu Autopilota z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego zgromadzenia oraz wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd Aeroklubu Warszawskiego na podstawie §12, ust. 6 i §15, ust. 2, pkt. 6) Statutu zatwierdził przesunięcie terminu Walnego Zgromadzenia i jednocześnie zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Warszawskiego w nowym terminie!

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 10 listopada 2018 r. w siedzibie Automobilklubu Polskiego, ul. Powstańców Śląskich 127 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 10:30 w pierwszym terminie i o godz. 11:00 w drugim terminie.

Zgodnie z §12, ust. 8 Statutu w Walnym Zgromadzeniu udział biorą, z głosem decydującym, członkowie zwyczajni i honorowi, którzy ukończyli 16 lat, a także z głosem doradczym członkowie wspierający będący osobami fizycznymi i osoby zaproszone.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Warszawskiego.
 2. Powitanie zebranych przez Prezesa Zarządu.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia AW (i protokolantów).
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Powołanie przez Przewodniczącego ważności Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Wręczenie dyplomów i medali okolicznościowych.
 9. Przedstawienie sprawozdań Sekcji Specjalnościowych Aeroklubu.
 10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Aeroklubu za 2017 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu za 2017 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu za 2017 rok.
 13. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu za 2017 rok.
 14. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2017 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w § 26, ust. 4 i 5 dot. zasad reprezentacji.
 19. Przedstawienie propozycji zasad wynagradzania Zarządu Aeroklubu i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 20. Informacja dot. statusu nieruchomości na Gocławiu dot. dz. 17 i 38.
 21. Informacja dot. rentowności wykorzystania samolotu Cessna 208B.
 22. Finansowanie zobowiązań i modernizacji samolotu Cessna 208B i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 23. Sprawozdanie Komisji Statutowej.
 24. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
 25. Podsumowanie Walnego Zgromadzenia.
 26. Zamknięcie obrad.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2017 rok.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego

Warszawa, 23 października 2018 r.